Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 821 08  Bratislava, IČO: 36076643, je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov Linky tiesňového volania.

Účelom spracovania je zabezpečenie príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie. V informačnom systéme sa spracúvajú tieto osobné údaje: telefónne číslo volajúceho; meno, priezvisko, dátum narodenia pacienta, miesto udalosti, zvukový záznam volania, informácie o poskytnutej neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientovi, o mieste kam bol pacient smerovaný, pracovná diagnóza operátora ZZS, rýchlej zdravotnej pomoci a rýchlej lekárskej pomoci. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 10 ods. 3 písm. c) zákona; osobné údaje sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby. Tretími stranami, ktorým sa poskytujú osobné sú: poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby; súd, orgány činné v trestnom konaní; Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Osobné údaje sa nezverejňujú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má v súlade s § 28 ods. 1 zákona právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o postupoch spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Písomnú žiadosť môže dotknutá osoba zaslať poštou na korešpondenčnú adresu operačného strediska alebo podať osobne v podateľni v sídle operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Za účelom overenia totožnosti je potrebné, aby dotknutá osoba priložila k svojej žiadosti overenú kópiu občianskeho preukazu.